Steenendijck 87 - 3146 BX - Maassluis - ZH

Telefoon: 06-50298821 - Email: info@hoogervorstbouw.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

 

Leon Hoogervorst Bouw

Steenendijck 87 – 3146 BX Maassluis

Telefoon: 0650298821

 

www.Hoogervorstbouw.nl

info@hoogervorstbouw.nl

Kamer van Koophandel:24467440 - Rabobank :336244584-BTW nummer: NL 179107963 B01

 Algemende voorwaarden Leon Hoogervorst Bouw

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’: een

wederpartij die een natuurlijk persoon is dan wel een bedrijf dat handelt middels een natuurlijk persoon.

Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Bouwbedrijf Leon Hoogervorst  te noemen LHB.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LHB en een opdrachtgever, waarop LHB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 3. Offertes.

De door LHB gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. De in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

1. LHB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien nodig en/of voor zover een goede uitwerking van de overeenkomst dit vereist, heeft LHB het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LHB

aangeeft dat deze gegevens noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever

redelijker wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het

uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LHB worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LHB zijn verstrekt, heeft LHB het recht de uitvoering van de overeenkomstop te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. LHB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LHB is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden

uitgevoerd kan LHB de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende

fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de

daaraan vooraf gedane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn.

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen

uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde

werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de

uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever LHB  daarom binnen 14 dagen na

overschrijdingsdatum schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een

behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of

aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

LHB zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of

kwalitatieve consequenties hebben, zal LHB de opdrachtgever hierover

tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal LHB daarbij aangeven in

hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding of onderscheiding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal LHB geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is

meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van deze

voorwaarden behoudt LHB zich de rechten en bevoegdheden voor die haar

toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door LHB verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemt om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Deze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Select worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

3. LHB behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 9. Opzegging.

1. Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste zes weken in acht te nemen.

Alle rechten en plichten binnen die zes weken gelden als in de

overeenkomst is overeengekomen.

2. De overeenkomst kan door beide partijen, zonder opgaaf van reden, worden opgezegd tot veertien dagen na dagtekening van de overeenkomst.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst.

De vorderingen van LHB op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 

-Na het sluiten van de overeenkomst aan LHB ter kennis genomen

omstandigheden geven LHB goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-indien LHB de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In genoemde gevallen is LHB  bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Eén en ander geeft LHB onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Gebreken; klachtentermijnen.

1. Klachten over de te verrichten werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen tien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan LHB.

2. Indien een klacht gegrond is zal LHB de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden.

Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te

worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen

dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal LHB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Aansprakelijkheid).

 

Artikel 12. Honorarium.

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt

aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en van dit artikel.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van

dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast

honorarium afspreken. Het vaste honorarium is dan in de overeenkomst

vermeld. Het honorarium is inclusief BTW tenzij anders vermeld.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium

worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium

wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van LHB, geldende

voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een

daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één jaar zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien LHB met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief

overeenkomt, is LHB niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium

of tarief: LHB mag stijgingen in bijvoorbeeld lonen doorberekenen. Een

dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden

gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.

7. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het

recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien de

verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van

de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen

ongeacht het percentage van de verhoging.

 

Artikel 13. Betaling.

1. Bij aanvang van de opdracht dient een vooruitbetaling van 30% van de totale offerteprijs inclusief de wettelijke BTW contant aan LHB te worden voldaan.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum hetzij:

-door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van LHB,

- of door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op

bankrelatie: Rabobank 336244584, t.n.v. Leon Hoogervorst Bouw – Steenendijck 87 te 3146 BX Maassluis onder vermelding van het betalingskenmerk.

Na het verstrijken van 10 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente 5%.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14. Incassokosten.

1. Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever bij in gebreke of verzuim extra verschuldigd aan administratiekosten per 10 dagen:

a. bij een bedrag onder de   € 227   /  € 12,50

b. bij een bedrag onder de   € 454   /  € 14,00

c. bij een bedrag onder de   € 681   /  € 19,00

d. bij een bedrag onder dan € 1000 /  € 25,00

e. bij een bedrag hoger dan  € 1000 /    10%

f. Indien LHB aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke

redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze, als extra, voor

vergoeding in aanmerking.

 

2. De opdrachtgever is in alle instanties aansprakelijk voor alle gerechtelijke kosten die gemaakt worden door de opdrachtnemer om de openstaande gelden van de opdrachtgever na te komen; mits de opdrachtgever kan aantonen dat de gemaakte kosten onredelijk hoog zijn. De opdrachtnemer moet de opdrachtgever minimaal twee keer schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van zijn of haar gebreke of verzuim met het nakomen van een of meerdere verplichtingen voordat die aansprakelijk is voor alle rechtelijke kosten die door de opdrachtnemer gemaakt worden om de openstaande gelden van de opdrachtgever na te komen.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

1. De aansprakelijkheid van LHB is beperkt tot het bedrag dat is

overeengekomen in de overeenkomst tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer, bij opdrachten met een langere looptijd is de

aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

2. LHB is niet aansprakelijk indien de schade buiten de schuld van LHB is

aangericht door een derde of doordat de opdrachtgever onjuistheden heeft

vermeld aan het personeel van LHB.

 

Artikel 16. Overmacht.

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de

verbintenis verhinderen en die niet aan LHB zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van LHB wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van LHB; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan LHB afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2.LHB heeft ook het recht op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LHB haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LHB opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LHB

niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien LHB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Geschilbeslechting.

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam.LHB blijft bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat LHB zich

schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen LHB en de opdrachtgever is Nederlands recht

van toepassing.

 

 

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden.

LHB is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

LHB  zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever bekend maken.

Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

 

Opgemaakt 01-01-2010 te Maassluis

 

 

L. Hoogervorst

 

Start.

projecten.

overige werkzaamheden.

Renovatie.

Contact en Links.

Algemene Voorwaarden.